Contents No 3, 2019

Space-Rocket Complexes

Degtyareva, Е.А., Novykov, O.V., AAAAAAA, A.A.
Language: Russian
Space Sci. & Technol. 2019, 25(3):03-15
|

Space Energy, Power and Propulsion

Sokol, G.I., Kotlov, V.Yu.
Language: Russian
Space Sci. & Technol. 2019, 25(3):16-24
|

Space Materials and Technologies

Grekova, M.V., Kalinin, A.V., Djur, Ye.O., Nosova, T.V.
Language: Russian
Space Sci. & Technol. 2019, 25(3):25-33
|
Masley, V.M., Kavun, V.V., Shchudro, A.P., Sokhach, Yu.V., Kudrevatykh, О.T., Rozhkovskiy, V.F., Moskalev, S.I., Dobrushyna, M.G., Kulyk, A.S.
Language: Russian
Space Sci. & Technol. 2019, 25(3):34-45
|

Astronomy and Astrophysics

Baker, Jr.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2019, 25(3):57-75
|

Social Sciences in Space Exploration

Fedorov, O.P., Samoylenko, L.I., Kolos, L.M., Pidgorodetska, L.V.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2019, 25(3):71-78
|
Degtyarev, A.V.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2019, 25(3):79-82
|