Contents No 3, 2019

Space-Rocket Complexes

Degtyareva, Е.А., Novykov, O.V.
Language: Russian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(3):03-15

Space Energy, Power and Propulsion

Space Materials and Technologies

Grekova, M.V., Kalinin, A.V., Djur, Ye.O., Nosova, T.V.
Language: Russian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(3):25-31
Masley, V.M., Kavun, V.V., Shchudro, A.P., Sokhach, Yu.V., Kudrevatykh, О.T., Rozhkovskiy, V.F., Moskalev, S.I., Dobrushyna, M.G., Kulyk, A.S.
Language: Russian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(3):32-39

Social Sciences in Space Exploration

Fedorov, O.P., Samoylenko, L.I., Kolos, L.M., Pidgorodetska, L.V.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(3):40-56
Degtyarev, A.V.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(3):57-59

Astronomy and Astrophysics