On the 60th birthday of Professor V.M. Korchinskii

1Makarov, AL, 2Popiel, AM, 2Khoroshylov, VS
1Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipro, Ukraine
2Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipropetrovsk, Ukraine
Kosm. nauka tehnol. 2010, 16 ;(1):100-101
Publication Language: Russian