On the 60th birthday of Professor V.M. Korchinskii

1Makarov, AL, 1Popiel, AM, 1Khoroshylov, VS
1Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipropetrovsk, Ukraine
Kosm. nauka tehnol. 2010, 16 ;(1):100-101
Publication Language: Russian