Contents No 2, 2010

Space Geoinformatics and Geodesy

Sumaruk, P.V., Sumaruk, T.P.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2010; 16(2):05-11

Astronomy and Astrophysics

Space and Atmospheric Physics

Space Instruments

Belyaev, B.I., Katkovskyi, L.V., Krot, Yu.A., Rogovets, A.V., Sosenko, V.A., , , Khomitsevich, A.D.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2010; 16(2):35-40
Belyaev, B.I., Belyaev, Yu.V., Domaratskii, A.V., Katkovskyi, L.V., Krot, Yu.A., Rogovets, A.V., Khvalei, S.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2010; 16(2):41-48
Kotov, Yu.D., Yurov, V.N., Arkhangelsky, A.I., Bessonov, M.V., Buslov, A.S., Vlasik, K.F., Glianenko, A.S., Kadilin, V.V., Lupar, E.E., Rubtsov, I.V., Tyshkevich, V.G.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2010; 16(2):58-64

Space Navigation and Communications

Kuzkov, V.P., Volovyk, D.V., Kuzkov, S.V., Sodnik, Z., Pukha, S.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2010; 16(2):65-69

Space Life Sciences

Kozyrovska, N.A., Zaets, I.Ye., Burlak, O.P., Rogutskyy, I.S., Mytrokhyn, O.V., Mashkovska, S.P., Foing, B.H.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2010; 16(2):70-74
Burlak, O.P., Lar, Е.V., Rogutskyy, I.S., Danilchenko, B.A., Mikheev, O.M., Zaets, I.Ye., de Vera, J.P.P., Foing, B.H., Kozyrovska, N.A.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2010; 16(2):75-80

Social Sciences in Space Exploration

Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2010; 16(2):84-86