Contents No 6, 2011

Study of the Earth from Space

Makarov, A.L., Mozgovoy, D.K., Kulabukhov, A.M., Khoroshylov, V.S., Olshevskyi, A.L., Petrenko, G.V., Popel’, V.M.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(6):03-09
Kostyuchenko, Yu.V., Kopachevsky, I.M., Yushchenko, M.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(6):10-18
Kostyuchenko, Yu.V., Kopachevsky, I.M., Solovyov, D.M., Yushchenko, M.V., Akymenko, P.O.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(6):19-29
Kostyuchenko, Yu.V., Yushchenko, M.V., Kopachevsky, I.M., Levynsky, S.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(6):30-44

Space Geoinformatics and Geodesy

Space and Atmospheric Physics

Potapov, A.S., Amata, E., Polyushkina, T.N., Coco, I., Ryzhakova, L.V.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(6):54-67
Cheremnykh, O.K.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(6):74-76

Astronomy and Astrophysics