Земля-атмосфера-геокосмос як відкрита динамічна нелінійна система

Чорногор, ЛФ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):096-105
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.096
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Обгрунтовано, що утворення тектоносфера – атмосфера – іоносфера – магнітосфера (ТАІМ) є складною відкритою динамічною нелінійною системою. Сформульовані основні положення системної парадигми, що ілюструються низкою прикладів. До найважливіших властивостей системи належить поява тригерних механізмів вивільнення енергії. Високоенергійні явища викликають в системі цілий комплекс процесів, перебудову характеру взаємодій підсистем. Активні експерименти в системі ТАІМ показали обмеженість лінійного опису реакції підсистем на потужне енерговиділення, дозволили встановити можливість виникнення великомасштабних і глобальних збурень при локальному і локалізованому енерговиділеннях, а також виявити та ідентифікувати типи хвиль, що переносять зазначені збурення. Встановлено, що висипання енергійних частинок з магнітосфери в середніх широтах супроводжує більшість нестаціонарних процесів у системі ТАІМ.
Ключові слова: іоносфера, атмосфера, магнітосфера, тектоносфера
References: 
1.  Григоренко Е. И., Лысенко В. Н., Таран В. И., Черногор Л. Ф. Результаты радиофизических исследований процессов в ионосфере, сопровождавших сильнейшую геомагнитную бурю 25 сентября 1998 г. // Успехи современной радио­электроники.—2003.—9.—С. 57.
2.  Черногор Л. Ф. Глобальные эффекты при локальном энер­говыделении в геосфере // Нетрадиционные научные идеи о природе и ее явлениях. — Гомель, 1990.—Том П.— С. 221.
3.  Черногор Л. Ф. Геокосмосфера — открытая динамическая нелинейная система // Вісник Харків, національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна.—2002.—№ 570.—С. 175.

4. Черногор Л. Ф. Физика Земли, атмосферы и геокосмоса в свете системной парадигмы // Радиофизика и радиоастро­номия.—2003.—8.—С. 59.